คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : ภราดร ปรีดาศักดิ์
  • ISBN :9786163149169
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 461
  • ขนาดไฟล์ : 9.16 MB
หนังสือ หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค เล่มนี้ ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 ด้วย เห็นว่าฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 ที่ได้ตีพิมพ์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2556 และพิมพ์เพิ่มอีกครั้งใน พ.ศ. 2559 นั้นสมควรจะได้รับการแก้ไขปรับปรุงและเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ครั้นเมื่อฉบับพิมพ์ครั้ง ที่ 4 ที่ได้ตีพิมพ์ถึงสองครั้งได้รับความสนใจจากทั้งจากบรรดานักศึกษาและครูอาจารย์จนขาดตลาด ผู้เขียนจึงได้ปรารภกับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อขอแก้ไขปรับปรุงครั้งใหม่ตามที่ได้ตั้งใจไว้ ซึ่งได้รับความเห็นชอบและความร่วมมือจากสำนักพิมพ์เป็นอย่างดี ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 ของหนังสือเล่มนี้ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขในหลายส่วน ครอบคลุมทั้งคำอธิบาย การนำเสนอรูปภาพและตาราง การเรียกคำศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์ การปรบั ปรุงเอกสารอ้างองิให้มีความเป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังได้เพิ่มเติมจำนวนข้อของแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมคำเฉลยการเพิ่มเติมสารบัญภาพและตาราง ตามมาตรฐานของตำราทางวิชาการ ในส่วนของเนื้อหาที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่ ได้แก่ การเพิ่มเติมเนื้อหาว่าด้วยเครื่องมือสำหรับการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ กฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำและผลกระทบต่อตลาดแรงงาน บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ บทที่ 2 อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาด บทที่ 3 ความยืดหยุ่น บทที่ 4 ประสิทธิภาพของตลาดและสวัสดิการ บทที่ 5 พฤติกรรมของผู้บริโภค บทที่ 6 การผลิต บทที่ 7 ต้นทุน รายรับ และ กำไร บทที่ 8 ตลาดและประเภทของตลาด บทที่ 9 การกำหนดระดับผลผลิตและราคาของหน่วยผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ บทที่ 10 การกำหนดระดับผลผลิตและราคาของหน่วยผลิตในตลาดผูกขาด บทที่ 11 ตลาดปัจจัยการผลิต
หนังสือ หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค เล่มนี้ ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 ด้วย เห็นว่าฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 ที่ได้ตีพิมพ์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2556 และพิมพ์เพิ่มอีกครั้งใน พ.ศ. 2559 นั้นสมควรจะได้รับการแก้ไขปรับปรุงและเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ครั้นเมื่อฉบับพิมพ์ครั้ง ที่ 4 ที่ได้ตีพิมพ์ถึงสองครั้งได้รับความสนใจจากทั้งจากบรรดานักศึกษาและครูอาจารย์จนขาดตลาด ผู้เขียนจึงได้ปรารภกับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อขอแก้ไขปรับปรุงครั้งใหม่ตามที่ได้ตั้งใจไว้ ซึ่งได้รับความเห็นชอบและความร่วมมือจากสำนักพิมพ์เป็นอย่างดี ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 ของหนังสือเล่มนี้ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขในหลายส่วน ครอบคลุมทั้งคำอธิบาย การนำเสนอรูปภาพและตาราง การเรียกคำศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์ การปรบั ปรุงเอกสารอ้างองิให้มีความเป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังได้เพิ่มเติมจำนวนข้อของแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมคำเฉลยการเพิ่มเติมสารบัญภาพและตาราง ตามมาตรฐานของตำราทางวิชาการ ในส่วนของเนื้อหาที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่ ได้แก่ การเพิ่มเติมเนื้อหาว่าด้วยเครื่องมือสำหรับการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ กฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำและผลกระทบต่อตลาดแรงงาน
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
บทที่ 2 อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาด
บทที่ 3 ความยืดหยุ่น
บทที่ 4 ประสิทธิภาพของตลาดและสวัสดิการ
บทที่ 5 พฤติกรรมของผู้บริโภค
บทที่ 6 การผลิต
บทที่ 7 ต้นทุน รายรับ และ กำไร
บทที่ 8 ตลาดและประเภทของตลาด
บทที่ 9 การกำหนดระดับผลผลิตและราคาของหน่วยผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์
บทที่ 10 การกำหนดระดับผลผลิตและราคาของหน่วยผลิตในตลาดผูกขาด
บทที่ 11 ตลาดปัจจัยการผลิต