คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : รองศาสตราจารย์ หวน พินธุพันธ์
  • Author : หวน พินธุพันธ์
  • ISBN :N/A
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 137
  • ขนาดไฟล์ : 2.12 MB
หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์กับผู้บริหารราชการแผ่นดิน และผู้บริหารธุรกิจด้วย จึงได้ค้นคว้าทฤษฎีต่างๆ และเนื้อหาเพิ่มเติมมากพอสมควร และตั้งชื่อเล่มนี้ว่า นักบริหารมืออาชีพ