คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : ผศ.อโนทัย ผลิตนนท์เกียรติ
  • Author : อโนทัย ผลิตนนท์เกียรติ
  • ISBN :9786166034882
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 222
  • ขนาดไฟล์ : 7.80 MB
หนังสือเล่มนี้เกิดจากประสบการณ์ของผู้เขียนส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งได้จากการทบทวนวรรณกรรมแล้วนำมาเรียบเรียงให้มีความหลากหลายเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพทั่วไป ในเนื้อหาประกอบด้วย 15 บท ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศัพท์ทางการแพทย์และศัพท์ทางการแพทย์ของระบบต่างๆในร่างกาย คือ ระบบเครื่องห่อหุ้มร่างกาย ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาท ระบบตาและหู ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ การบันทึกทางการแพทย์ในโรงพยาบาล แผนกและสาขาเฉพาะทางในโรงพยาบาล และบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในโรงพยาบาล เป็นต้น รวมถึงได้บอกวิธีผสมคำศัพท์ ที่ประกอบด้วย รากศัพท์ (Root) คำเติมหน้า (Prefix) คำเติมท้าย (Suffix) เพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีภาพประกอบสีซึ่งเกิดจากการวาดขึ้นเอง จากจำนวน 3 ท่าน คือ ผู้เรียบเรียง นักศึกษาครูและนักศึกษาสถาปัตย์ ที่มีความตั้งใจวาดเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ผู้เรียบเรียง จึงหวังว่าผู้อ่านคงนำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี
สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศัพท์ทางการแพทย์ 2
ความหมายของศัพท์ทางการแพทย์ 2
ที่มาของศัพท์ทางการแพทย์ 3
การอ่านออกเสียงศัพท์ทางการแพทย์ 5
โครงสร้างของศัพท์ทางการแพทย์ 6
รากศัพท์ (Root) และ คำเติมท้าย (Suffix) 6
คำเติมหน้า (Prefix) 7
ศัพท์ทางการแพทย์ของกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 26
(Medical Terminology of Human Anatomy and Physiology)