คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ปภังกร อิ่นแก้ว
  • ISBN :9786163988669
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 246
  • ขนาดไฟล์ : 13.47 MB
เป็นแขนงความรู้ที่ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติ ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และความรู้เฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก เพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น และแก้ปัญหาในสาขาความรู้ และวงการธุรกิจต่างๆ เสนอความรู้เบื้องต้นในภาพกว้างของวิทยาการข้อมูลครอบคลุมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาการข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลในแนวทางต่างๆ การนำเสนอภาพข้อมูลและประเด็นท้าทายในวิทยาการข้อมูล เนื้อหาประกอบด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่ควรทราบ
1 ภาพรวมของวิทยาการข้อมูล 1
1.1 ความหมายของวิทยาการข้อมูล .......................... 1
1.2 ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ........................ 2 1
.3 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการข้อมูล ...................... 4
1.4 ระดับของการวิเคราะห์ข้อมูล ........................... 6
1.5 ขัน้ตอนทางวิทยาการข้อมูล............................ 8
1.6 สรุปท้ายบท .................................... 13
1.7 เอกสารอ้างอิงและแหล่งศึกษาเพิ่มเติม ...................... 13
1.8 แบบฝึกหัดท้ายบท................................. 13